Jdi na obsah Jdi na menu

Pozor! Změna pravidel řízení a odpočinku řidičů nákladních vozidel a autobusů

 

Od 11. dubna 2007 platí nařízení č. 561/2006, které upravuje dobu řízení a odpočinku řidičů a významným způsobem mění systém kontroly evidence pracovní doby řidičů.
Upozorňujeme naše členy, že nová pravidla jsou svázaná s úpravou pracovní doby řidičů dle nařízení vlády č. 589/2006 a se zákoníkem práce.
Hlavní změna je ve způsobu kontroly dodržování těchto norem –dopravci jsou nově povinni vést záznamy o době řízení také přímo v sídle dopravce, kde je kontrola, s ohledem na zákoník práce, může také vyžadovat. Uváděné změny jsou součástí nově přijaté legislativy EU a jsou automaticky implementovány do všech legislativ členských států.
Nové nařízení se vztahuje na silniční přepravu uskutečňovanou výlučně v rámci EU nebo mezi EU, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru a vztahuje se na vozidla nad 7,5 tuny hmotnosti, a to i v případě využití pro soukromou potřebu. „V nařízení je stanovena týdenní doba řízení, která nesmí přesáhnout 56 hodin. Současně ale nařízení určuje, že nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená směrnicí 2002/15/ES. Za období každých dvou po sobě následujících týdnů nesmí celková doba řízení přesáhnout 90 hodin,“ říká Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení ČESMAD BOHEMIA.
Podstatná změna se týká autobusové dopravy, kde byla zrušena možnost v případě mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou dopravou přesunout týdenní dobu odpočinku řidiče na konec dvanáctého dne za předpokladu, že doba řízení za dvanáct dnů nepřesáhla povolené maximum. Mění se také systém dělení přestávek. 45minutovou přestávku je nově možné nahradit maximálně dvěma přestávkami, z nichž prvá musí mít nejméně 15 minut. Po ní musí následovat přestávka v délce nejméně 30 minut.
„Denní doba odpočinku nesmí být za žádných okolností kratší než nepřerušená doba devíti hodin. V případě využití zkráceného denního odpočinku z 11 na 9 hodin odpadá povinnost toto zkrácení nahradit,“ dodává Felix dále ve výčtu změn.
Při využití režimu osádky dvou řidičů se doba odpočinku prodlužuje o hodinu, ze současných 8 hodin na 9 hodin. Nařízení nově ukládá povinnost, aby oba řidiči byli přítomni ve vozidle po celou dobu s výjimkou první hodiny, kdy přítomnost dalšího řidiče není povinná.
Zkrácený týdenní odpočinek smí být zkrácen na nejméně 24 po sobě následujících hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Již se nerozlišuje mezi možností zkrátit týdenní odpočinek podle místa pobytu řidiče.
V případě využití děleného denního odpočinku lze rozdělit běžnou denní dobu odpočinku pouze na dvě části, z nichž první musí trvat nejméně tři hodiny a druhá nejméně devět hodin.
Změna je také v čerpání odpočinku u řidiče, který doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici. Jeho běžná denní doba odpočinku může být přerušena nanejvýš dvakrát s tím, že tato přerušení nesmí přesáhnout celkem jednu hodinu. Řidiči, kteří se přesouvají do místa nebo z místa, kde se ujmou vozidla, a toto místo se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, nesmějí tuto dobu vykázat jako odpočinek, pokud ji nestráví na trajektu nebo ve vlaku a nemají k dispozici lůžko nebo lehátko.
Řidič, který řídí vozidlo, jež nespadá do působnosti nařízení a jímž se přesouvá k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti nařízení, vykazuje tuto dobu jako jinou práci.
Nařízení ve svém článku 13 umožňuje členským státům vyjmout z působnosti další vozidla a přepravy.
V Česku se tak ale zatím nestalo, uvedené výjimky by měly být zahrnuty do očekávané novelizace vyhlášky MD č. 478/2000Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.